Foto: Karl Fredrickson / Unsplash

Ny økonomiforskrift for sokn i Den norske kirke er fastsatt

Den nye forskriften erstatter forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke fra 2003 hjemlet i kirkeloven.

Barne- og familiedepartementet har fastsatt ny økonomiforskrift for sokn i Den norske kirke.

Forskrift 8. desember 2020 nr. 2646 om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke er hjemlet i lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn § 14.

Forskriften erstatter forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke fra 2003 hjemlet i kirkeloven.

For regnskapsåret 2020 gjelder bare fristene i den nye forskriften, dvs. at regnskap og årsrapport skal følge tidligere forskrift, mens rapporteringen mv. skal skje innen de noe romsligere fristene i den nye forskriften.

Ny forskrift er i hovedsak en teknisk og redaksjonell oppdatering. Etter høringen er det bl.a. gjort følgende endringer:

  • plikt til å rapportere til SSB, jf. §§ 2 og 4 i KOSTRA-forskriften
  • revisjonsberetningen skal bare sendes til organet Kirkemøtet bestemmer når revisor gir negativ beretning eller ikke har grunnlag for å konkludere
  • rapporteringen på likestilling osv. er utvidet
  • avskrivningsperiodene er gjort veiledende

Les også: NKRFs høringsuttalelse av 21. september 2020

NKRF har bidratt i arbeidet med den nye forskriften. Statsautorisert revisor Monica H. Smith-Tønnessen, til daglig ass. revisjonsdirektør i Agder Kommunerevisjon IKS, har representert forbundet. Hun opplyser at de fleste av NKRFs innspill er hensyntatt i den endelige forskriften.

Lenke til forskriften på Lovdata:

https://lovdata.no/forskrift/2020-12-08-2646