Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av IKT-tjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Røst kommune et gebyr på 364 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av IKT-tjenester.

Røst kommune inngikk 30. august 2017 en samarbeidsavtale på IKT-drift og digitalisering med Bodø kommune, uten forutgående kunngjøring av en konkurranse.

KOFA fant at det forelå en gjensidig bebyrdende avtale og dermed en anskaffelse som skal kunngjøres etter forskrift om offentlige anskaffelser.

KOFA kom til at unntaksbestemmelsen i anskaffelsesforskriften § 3-3 ikke kom til anvendelse. Fordi samarbeidsvilkåret ikke var oppfylt. I tillegg uttalte nemnda at samarbeidet heller ikke var i overenstemmelse med likebehandlingsprinsippet. Nemnda fant videre at avtalen heller ikke var myndighetsoverføring slik klager anførte.

Unnlatelsen av å kunngjøre anskaffelsen, utgjorde dermed en ulovlig direkte anskaffelse. Kommunen ble ilagt et gebyr på ti prosent av det beløpet som var, og ville bli betalt for ytelsen, avrundet til 364 000 kroner.

Denne saken viser at offentlige oppdragsgivere bør vurdere nøye om unntaksbestemmelsen faktisk kommer til anvendelse i den konkrete anskaffelsen da det er oppdragsgiver som må godtgjøre at unntaksbestemmelsen gjelder.

Her kan du lese KOFAs gebyrvedtak:

https://www.klagenemndssekretariatet.no/sak/2019-382