Varsel om irettesettelse for feil bruk av Googles løsninger i skolen

Datatilsynet har på bakgrunn av bekymring hos flere foresatte sett nærmere på tre kommuner som har tatt i bruk Google Chromebook og G Suite for Education.

Flere kommuner har tatt i bruk Googles løsninger i grunnskolen. Datatilsynet har avdekket betydelige mangler og tre kommuner har nå fått varsel om irettesettelse.

Det er kommunene Sandnes, Strand og Bergen som har fått varselet på grunn av brudd på sentrale artikler i personvernforordningen. Disse artiklene skal verne elevenes personvern. Datatilsynet har påpekt at de ikke ga informasjon om riktig rettslig grunnlag, og anbefaler at de ikke tar i bruk tjenester som innebærer profilering.

Kommunene har heller ikke gitt tilstrekkelig informasjon til elever og foresatte om løsningene de skal ta i bruk.

Et viktig krav i personvernregelverket er at alle løsninger har innebygd personvern. Kommunene må også ha oversikt over alle personopplysninger de samler inn om elevene, og hva disse opplysningene brukes til.

All behandling av personopplysninger forutsetter at det gjennomføres risikovurderinger før tjenestene tas i bruk. Det var ikke gjort godt nok i disse sakene. Kommuner som tar i bruk skytjenester i grunnskolen må sette seg inn i de særlige utfordringene som gjelder for bruk av slike, og ha et realistisk forhold til risikoene bruk av skytjenester kan medføre.

Kommunene må også vurdere personvernkonsekvenser når de skal behandle barns personopplysninger gjennom nye teknologier og løsninger.

For å hjelpe kommuner som benytter eller ønsker å benytte Google Chromebook og G Suite for Education (eller andre skytjenester), har Datatilsynet nå laget en utfyllende veiledning på bakgrunn av funnene.

I veiledningen går Datatilsynet kort gjennom hva «Google-pakken» inneholder, og deres forståelse av hvordan kommunene benytter den. Deretter tar de for seg de ulike kravene i regelverket hvor de har funnet avvik hos kommunene.

Kilde: Datatilsynet

https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2020/varsel-om-irettesettelse-for-feil-bruk-av-googles-losninger-i-skolen/