Manglende svar på mottatte henvendelser

Sivilombudsmannen forutsetter at Ullensvang kommune i framtiden besvarer henvendelser «uten ugrunnet opphold» i tråd med forvaltningsloven § 11 a første ledd.

Saken gjelder manglende svar fra Ullensvang kommune på klagerens to brev fra desember 2019. Kommunen beklaget at henvendelsene ikke var besvart, og viste blant annet til kapasitetsutfordringer. Kommunen opplyste at de ikke har rutiner for sending av foreløpig svar i saker som ikke gjelder enkeltvedtak/forskriftsvedtak.

I dag er det opp til den enkelte saksbehandler i kommunen å vurdere om en mottatt henvendelse skal besvares, herunder om borgeren skal gis informasjon under saken gang. Ombudsmannen har kommet til at denne praksisen ikke er i overenstemmelse med forvaltningsloven § 11 a andre ledd og kravet til god forvaltningsskikk.

Ombudsmannen pekte videre på at forvaltningslovens alminnelige saksbehandlingsregler, herunder forvaltningsloven § 11 a om at en sak skal forberedes og avgjøres «uten ugrunnet opphold», også kommer til anvendelse i saker som ikke gjelder enkeltvedtak.

Ombudsmannen forutsetter at kommunen i fremtiden besvarer henvendelser i henhold til forvaltningslovens krav, og ber kommunen etablere rutiner for utsending av foreløpig svar/forsinkelsesbrev for å sikre borgerne informasjon under sakens gang.

Kilde: Sivilombudsmannen

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/manglende-svar-pa-mottatte-henvendelser/