Foto: Scott Graham / Unsplash

Ny revisorlov fra 1. januar 2021

Finanstilsynet har utarbeidet en informasjonsside om utvalgte temaer av særlig praktisk betydning for revisorer og revisjonsforetak i forbindelse med ikrafttredelsen av ny revisorlov.

En av endringene er at alle godkjente revisorer får tittelen "statsautorisert revisor", også de som har godkjenning som "registret revisor". Det er fortsatt bare revisorer som står oppført i Finanstilsynets virksomhetsregister med revisorregisternummer som har rett til å være ansvarlig for oppdrag om lovfestet revisjon eller avgi revisorbekreftelser.

Det innføres en ordning der godkjenningen som statsautorisert revisor kan deponeres, og senere aktiveres på bakgrunn av den tidligere godkjenningen. Søkere som skal godkjennes etter ny lov må ha mastergrad i regnskap og revisjon. Det er overgangsregler for de som har påbegynt utdanning eller er i praksis etter kravene i gjeldende lov.

Minstekravet til etterutdanning øker fra 105 til 120 timer de siste tre år. Revisorer som er identifisert med revisorregisternummer må oppfylle det nye etterutdanningskravet første gang per 31. desember 2021. Finanstilsynets kontroll av dette vil skje på samme måte som tidligere, det vil si på stedlig tilsyn eller som et dokumentbasert tilsyn.

Etter ny lov kan en revisor som frivillig sier fra seg godkjenningen som statsautorisert revisor senere få ny godkjenning på grunnlag av den tidligere godkjenningen ("deponering"). Tittelen "statsautorisert revisor" kan ikke benyttes etter at deponering har skjedd.

Se også: Ny revisorlov trer i kraft 1.1.2021 - webinar (Revisorforeningen)

Personer som har slettet sin revisorgodkjenning før ny lov trer i kraft, må søke om ny revisorgodkjenning senest 31. desember 2020 for å kunne benytte de overgangsregler som gjelder etter revisorloven av 1999. Søknader mottatt til og med 31. desember 2020 behandles etter revisorloven 1999 og med overgangsordninger som gjaldt etter denne loven. Det gjelder selv om søknadsbehandlingen først skjer etter 31. desember 2020.

Ny revisorlov innfører krav om mastergrad i regnskap og revisjon for godkjenning som statsautorisert revisor. Det vil fastsettes en forskrift som regulerer overgangsregel for kandidater som er i ferd med å oppfylle kravene som gjelder for godkjenning som registrert revisor etter revisorloven av 1999. Nærmere informasjon om denne overgangsordningen vil bli gitt når forskriften er vedtatt.

Kilde: Finanstilsynet

https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2020/ny-revisorlov-fra-1.-januar-2021/informasjon-om-utvalgte-temaer-av-sarlig-praktisk-betydning-for-revisorer-og-revisjonsforetak-ved/