Foto: Marcelo Uva / Unsplash

Kompensasjon for merverdiavgift ved bygging og drift av kommunale svømmeanlegg

Finansdepartementet med tolkningsuttalelse om kommunale svømmeanlegg driver «økonomisk aktivitet» og om denne aktiviteten kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget.

Finansdepartementet har den 10. juni 2013 og den 27. juni 2016 gitt tolkningsuttalelser vedrørende rekkevidden av lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (kompensasjonsloven) § 4 annet ledd nr. 4.

Lovbestemmelsen oppstiller en begrensning i retten til merverdiavgiftskompensasjon i tilfeller hvor det drives økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med ikke-kompensasjonsberettigede virksomheter.

Tolkningsuttalelsene gjaldt kultursektoren, nærmere bestemt kompensasjon til kulturhus og hvorvidt kulturhus drev økonomisk aktivitet i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget.

Problemstillingen knyttet til skillet mellom ikke-økonomisk aktivitet og økonomisk aktivitet i kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4, gjør seg også gjeldende ved drift av kommunale svømmeanlegg, når disse benyttes til publikumsbading utover kommunens lovpålagte plikt til å tilby svømmeopplæring til barn og ungdom.

På bakgrunn av uklarhet rundt hvordan kommunale svømmeanlegg skal behandles kompensasjonsmessig, finner departementet det nødvendig å gi en tolkningsuttalelse som knytter seg spesifikt til vurderingen av om kommunale svømmeanlegg driver «økonomisk aktivitet» og om denne aktiviteten kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget», jf. kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4.

Uttalelsen redegjør for Finansdepartementets generelle syn på gjeldende rett.

Les også: Merverdiavgift: Etterlengtet avklaring for svømmeanlegg (NKK)

Departementet mener det ikke er riktig å oppstille en fiksert brøk for vurderingen av hvor stor andel svømmeanleggene kan benyttes til publikumsbading og hvor stor del av driften som må dekkes av publikumsbetaling, for at kommunen skal anses å drive økonomisk aktivitet.

Hvor det kommunale svømmeanlegget representerer et tilbud til kommunens innbyggere for å utnytte en restkapasitet i tid mot et begrenset vederlag, antar departementet at det som et utgangspunkt ikke vil foreligge økonomisk aktivitet.

I tillegg til vilkåret om økonomisk aktivitet, krever kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4 at aktiviteten må kunne være «i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget».

Terskelen for at konkurransevilkåret i kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4 er oppfylt, er etter departementets vurdering lav, også for drift av kommunale svømmehaller, da det er tilstrekkelig et det er «åpnet for konkurranse uten at private tilbydere rent faktisk har etablert seg».

Dersom drift av et kommunalt svømmeanlegg utgjør økonomisk aktivitet antar departementet at det i de fleste tilfeller vil være grunnlag for å kreve tilbakeføring av merverdiavgiftskompensasjon, dersom denne er mottatt.

Her kan du lese hele tolkningsuttalelsen:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/4-kompensasjon-for-merverdiavgift-ved-bygging-og-drift-av-kommunale-svommeanlegg/id2815373/