Ny veileder: Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner

Den nye veilederen inneholder prinsipper og retningslinjer for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. Den inneholder også nærmere veiledning om disse og om arbeidet med ulike styringsvirkemidler overfor kommunesektoren.

Veilederen retter seg mot departementer, direktorater og andre statlige etater som utarbeider reformer eller andre tiltak som berører kommuner og fylkeskommuner. Veilederen er oppdatert i samsvar med den nye kommuneloven, og den erstatter veileder H-2382 B Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner (2016).

Kommuneloven lovfester det kommunale selvstyret og rammer og prinsipper i tilknytning til selvstyret, og inneholder en rekke andre endringer av betydning for styringen av kommuner og fylkeskommuner. I tillegg til oppdateringene som følge av kommuneloven, er det også gjort strukturelle og andre endringer i veilederen sammenlignet med den forrige versjonen.

I veilederen omtales de grunnleggende prinsippene for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner, som til dels er fastsatt i lov. Videre er det tatt inn reviderte retningslinjer for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner, som er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Retningslinjene er utledet av etablerte prinsipper for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. De gjelder blant annet for utredningsarbeid, for utforming av lover og forskrifter rettet mot kommunesektoren, for bruk av økonomiske styringsvirkemidler og øremerking og for rapporteringskrav. Det er et mål å gi kommunesektoren gode rammevilkår som kan styrke kommunene både som tjenesteytere, myndighetsutøvere, samfunnsutviklere og som demokratiske arenaer.

Lenke til veilederen "Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner - med prinsipper og retningslinjer":

https://www.regjeringen.no/contentassets/8d68861d5d014c6ab4183f9f77137760/h-2477-veileder-statlig-styring.pdf