Foto: BBC Creative / Unsplash

Endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager

Stortinget vedtok i behandlingen av statsbudsjettet for 2021 å reversere regjeringens forslag til endringer i pensjonspåslag og nasjonale satser for kapitaltilskudd.

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager er derfor endret fra 1. januar 2021.

Kommunene hadde frist 31. oktober 2020 med å vedta satser for tilskudd til private barnehager for 2021. Regjeringen fastsatte endringer i forskriften 23. oktober som medførte nye satser for kapitaltilskudd og, ikke minst, endringer i pensjonspåslag og søknadsordning om ekstra pensjonstilskudd. Kommunene ble bedt om å ta forbehold om Stortingets behandling av statsbudsjettet i sine vedtak om satser.

Kommunene fattet vedtak basert på forskriften som gjaldt på vedtakstidspunktet. Under Stortingets behandling av statsbudsjettet reverserte flertallet endringene som omhandler pensjons- og kapitaltilskudd. Som følge av dette er det vedtatt endringer i finansieringsforskriften.

Stortinget har bedt regjeringen om å foreslå nye satser for kapitaltilskudd for andre halvår i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Det innebærer at satsene for kapitaltilskudd kan bli endret på nytt i løpet av våren 2021.

Kommunene bør opplyse de private barnehagene om hvilke satser som vil gjelde for kapitaltilskudd i 2021.

Stortinget har også bedt regjeringen om å nedsette et hurtigarbeidende utvalg der bl.a. KS og PBL deltar, for å utrede finansieringen av private barnehager, herunder muligheten for lån i Husbanken. KS forventer at dette arbeidet starter opp tidlig i 2021.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/statsbudsjettet-2021/endringer-i-forskrift-om-tilskudd-til-private-barnehager/