RSK 302 Forenklet etterlevelseskontroll med vesentlige budsjettavvik er fastsatt

Styret i NKRF har fastsatt en ny RevisjonsStandard Kommuner – RSK 302 Forenklet etterlevelseskontroll med vesentlige budsjettavvik. Den er utarbeidet i et samarbeid mellom NKRF og Revisorforeningen.

Formålet med forenklet etterlevelseskontroll med vesentlige budsjettavvik, som er ny oppgave etter kommuneloven, er innenfor en begrenset ressursramme, å bidra til tillit til at årsberetningen gir dekkende opplysninger om budsjettavvik og dermed styrke årsberetningen som verktøy for kommunestyrets styring og budsjettoppfølging. Kontrollen dekker både drifts- og investeringsbudsjett.

Denne standarden krever at revisor planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det i årsberetningen er gitt dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik. I dette ligger om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra årsbudsjettets talldel og om vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene.

Budsjettkontroll etter kommuneloven § 24-5 skal utføres i samsvar med denne standard, RSK 302 Forenklet etterlevelseskontroll av vesentlige budsjettavvik. RSK 302 supplerer, men erstatter ikke, ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon. RSK 302 utdyper hvordan ISAE 3000 skal anvendes ved et oppdrag som skal gi moderat sikkerhet og som går ut på å avgi en uttalelse i revisors beretning om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik.

Standarden var på høring høsten 2020. Det kom inn ni høringssvar. Mange av høringsinstansene støttet opp under standarden, og mange kom med gode innspill til presiseringer mv.

Les også: RSK 302 Kontroll av vesentlige budsjettavvik (høringen)

I vedlegg til standarden er tatt inn mal for uttalelse fra ledelsen, samt eksempel på uttalelse i revisjonsberetningen.

RSK 302 trer i kraft fra regnskapsåret 2021 og senere, men tidligere implementering er anbefalt.

____________________

Lenke til RSK 302 Forenklet etterlevelseskontroll med vesentlige budsjettavvik med vedlegg >>