Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Rundskriv H-1/21 Statsbudsjettet for 2021 orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2021 etter Stortingets budsjettvedtak.

Rundskrivet tar for seg hovedtrekkene i regjeringens forslag i Prop. 1 S (2020-2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020 2021). Det er redegjort for endringer i rammetilskuddet for 2021 for hhv. kommuner og fylkeskommuner som følge av Stortingets budsjettvedtak. Videre gis det en oversikt over andre endringer, samt en oversikt over datoer for utbetaling av rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner i 2021.

Kilde: KMD

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-121-statsbudsjettet-for-2021-det-okonomiske-opplegget-for-kommuner-og-fylkeskommuner/id2828473/