Høring - endringer i lov om interkommunale selskaper

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) foreslår å gi representantskapet og styret i interkommunale selskaper (IKS) mulighet for å ha fjernmøter samt signere møteprotokoller ved bruk av elektronisk signatur.

Interkommunale selskap har adgang til dette i dag som følge av en midlertidig lov med unntak fra blant annet IKS-loven gitt som følge av covid-19. Den midlertidige loven oppheves 1. juni 2021, og departementet foreslår å videreføre disse unntakene som en varig løsning.

For at lovendringene skal kunne tre i kraft 1. juni 2021, når den midlertidige loven oppheves, er det besluttet at høringen skal gjennomføres på fire uker. Høringsfristen er derfor satt til 12. februar 2021.

Lenke KMDs høringsdokumenter:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endringer-i-lov-om-interkommunale-selskaper/id2828558