Høring - endring i budsjett- og regnskapsforskriften

KMD foreslår at den maksimale avskrivningstiden for programvare i kommuneregnskapet økes fra 5 til 15 år, fra og med regnskapsåret 2021.

Forslaget skal legge til rette for bedre samsvar mellom de regnskapsmessige avskrivningene og faktisk levetid for programvare med levetid utover 5 år.

Forslaget vil endre forskrift 7.6.2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. § 3-4 første ledd andre punktum.

Høringsfristen er 15. mai 2021.

Lenke KMDs høringsdokumenter:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endring-i-budsjett-og-regnskapsforskriften-okt-maksimal-avskrivningstid-for-programvare-i-kommuneregnskapet/id2828460/