Opplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene

Nytt rundskriv fra Helsedirektoratet om registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene. ENDRET FRIST: 3. mai.

Helsedirektoratets rundskriv IS-3/2021 erstatter rundskriv IS-3/2020.

Antall registrerte personer med psykisk utviklingshemming pr. 1. januar 2021 er med og danner grunnlaget for utregning av rammetildelingen i inntektssystemet for 2022. Som grunnlag for kriteriedata for inntektssystemet 2022, skal alle kommunene sende inn tall pr. 1. januar 2021.

Rundskrivet gir nærmere informasjon om kriteriene for registrering av personer.

Kommunen har selv ansvaret for at registreringen er korrekt. Kommunens revisor skal kontrollere at registreringen er gjort slik det står i rundskrivet, inkludert dokumentasjon for diagnoseregistreringen for nye registrerte personer.

Kontrolloppdraget skal utføres i samsvar med ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger. Revisor og kommunedirektør signerer på skjemaet vedlegg nr. 2 til rundskrivet. Skjemaet skal oppbevares i kommunen for ev. senere kontroll.

I tillegg skal revisoren signere elektronisk, knyttet til kommunens innrapporterte tall. Det elektroniske skjemaet ved Altinn krever signatur fra både kommunen og revisoren.

Frist for registrering og innsending i Altinn er forlenget til 3. mai.