Kontrollutvalget har innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser i en kommunal pensjonskasse

Siden virksomheten til en kommunal pensjonskasse er basert på en pensjonsordning som er etablert av kommunen, legger KMD til grunn at pensjonskassen "utfører oppgaver på vegne av kommunen" etter koml. § 23-6 femte ledd.

I en tolkningsuttalelse til Salten Kontrollutvalgservice av 22. januar 2021 slår Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fast at kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter kommuneloven § 23-6 første og andre ledd gjelder på tilsvarende måte overfor en kommunal pensjonskasse, jf. femte ledd.

Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten mellom pensjonskassen og kommunen blir oppfylt.

KMD viser til at kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser i selskaper o.l. er regulert i kommuneloven § 23-6. Utgangspunktet etter § 23-6 første og andre ledd er at kontrollutvalget har innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser i interkommunale selskaper, interkommunale politiske råd, kommunale oppgavefellesskap og nærmere bestemte aksjeselskaper. Innsynsretten og retten til å foreta undersøkelser gjelder kun der det er nødvendig for at kontrollutvalget skal kunne gjennomføre kontrollen sin.

Når det gjelder andre typer selskaper enn de som er listet opp i § 23-6 første ledd, jf. andre ledd, følger det av femte ledd at:

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre ledd gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt.

Bestemmelsen i femte ledd er ny sammenlignet med kommuneloven av 1992. Den utvider kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser til også å omfatte andre eksterne virksomheter enn de som er angitt i første ledd.

Bestemmelsen skal ivareta kommunens behov for innsyn når slike virksomheter utfører oppgaver på vegne av kommunen. Det framgår av merknaden til bestemmelsen i Prop. 46 L (2017–2018) at det for eksempel kan dreie seg om aksjeselskaper som har kommunalt deleierskap sammen med private, selskaper som er helt uten kommunal eierandel, stiftelser og lignende.

Siden virksomheten til en kommunal pensjonskasse er basert på en pensjonsordning som er etablert av kommunen, legger departementet til grunn at pensjonskassen "utfører oppgaver på vegne av kommunen" etter § 23-6 femte ledd. Dette understøttes også av at regelverket for pensjonsordningen skal fastsettes ved avtale mellom pensjonskassen og kommunen som arbeidsgiver, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 2-4.