Erfaringer fra bruk av inndelingsloven og kommune- og fylkessammenslåinger

En ny rapport viser hvilke erfaringer de sammenslåtte kommunene har gjort seg i prosessen, og gir seks råd til kommuner som vurderer å slå seg sammen.

Rapporten, som er utarbeidet av Agenda Kaupang på oppdrag av KMD, viser at det varierer hvordan sammenslåingsarbeidet er gjennomført og organisert i de ulike kommunene.

Mange av kommunene har samarbeidet godt på administrativt nivå, men har hatt utfordringer med å harmonisere tjenestene på grunn av store forskjeller i kostnadsnivå, kvalitet og lønn.

Halvparten sier at de ikke kom i mål med dette arbeidet før sammenslåingen trådte i kraft fordi tiden ikke strakk til, eller fordi det var store kulturforskjeller mellom partene.

Mange steder ble det inngått intensjonsavtale ved starten av samarbeidet, som har fungert som styrende for prosessen. Samtidig sier en del kommuner og fylkeskommuner at det har vært utfordrende å balansere og skille mellom drift av de gamle kommunene og den nye kommunen i den siste perioden før sammenslåingen, etter at kommunestyrene og fylkestingene i de nye enhetene var valgt.

Mange steder ble det også vedtatt store investeringer rett før sammenslåingen som ikke var inkludert i økonomiplanen da vedtak om sammenslåing ble fattet, og som ikke ville blitt vedtatt dersom kommunen ikke skulle slå seg sammen. Dette har påført mange nye kommuner og fylkeskommuner utfordringer.

Rapporten gir følgende seks råd til kommuner og fylkeskommuner som skal gjennomføre sammenslåingsprosesser i fremtiden:

  1. Sett dere klare mål
  2. Praktiser raushet og likeverd
  3. Etabler en robust prosjektorganisasjon
  4. Prioriter partssamarbeidet
  5. Sørg for god forankring og involvering
  6. Ta det viktigste først

Kilde: KMD

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ny-side/id2830408/