Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester – rapportering for 2020

Nytt rundskriv om tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene.

Helsedirektoratets rundskriv IS-4/2021 gjelder for søknad om refusjon av lønnsutgifter til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i 2020. Rundskrivet erstatter rundskriv IS-4/2020.

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene.

OBS: Fra og med rapporteringen for 2020 skal kommunene fylle ut skjemaet i Altinn, signere og sende det inn gjennom Altinn til signering av revisor. Revisoren kontrollerer, legger ved sin uttalelse, signerer og sender skjemaet inn. Skjemaet sendes dermed til Helsedirektoratet.

Beregningsgrunnlaget for refusjonen er faktisk påløpte direkte lønnsutgifter, fratrukket enkelte øremerkede tilskudd, brukerbetaling, samt et innslagspunkt på 1 430 000 kroner.

Tilskuddet utgjør 80 prosent av restbeløpet. De viktigste elementene i ordningen i 2021 er:

  • Innslagspunktet økes til 1 430 000 kroner.
  • Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent.
  • Fratrekket for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over er beregnet til 744 000 kroner.
  • Ved fratrekk for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede regnes barn født 2002 eller tidligere som over 16 år.
  • Andre statlige, øremerkede tilskudd og inntekter fra brukerbetaling skal trekkes fra.
  • Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen. Det kan kun søkes refusjon for utgifter til personer født 1953 eller senere.
  • Det skal foreligge et gyldig enkeltvedtak for at tjenestemottaker kan tas med i søknaden fra kommunen.
  • Det er kun mulig å søke om refusjon for utførte timer. Timer som det foreligger enkeltvedtak på, men som ikke er levert, kan ikke tas med i refusjonsgrunnlaget.
  • Ved sykefravær og permisjon skal kun direkte lønnsutgifter til den som til enhver tid utfører arbeidet medtas.

Beskrivelsen av revisjonens kontroll er utdypet og fremkommer i eget brev.

Frist for å sende endelig innrapporteringsskjema og revisjonsuttalelse til Helsedirektoratet er 3. mai 2021.

Kilde: Helsedirektoratet

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/saerlig-ressurskrevende-helse-og-omsorgstjenester