Foto: Mari Helin / Unsplash

Status i innkjøps-Norge

DFØs nye modenhetsundersøkelse om offentlige anskaffelser viser store forskjeller mellom stat, kommune, fylkeskommune og statlige og kommunale foretak og selskaper.

Samlet sett opplever innkjøpslederne at kompetansen er tilstrekkelig god, men de har mange av de samme kompetansebehovene som i 2018.

Modenhetsundersøkelsen, som gjennomføres annethvert år, gir en oversikt over virksomhetenes kapasitet til å benytte kompetanse innenfor anskaffelsesfaget. Den kartlegger hvordan offentlige anskaffelser organiseres og gjennomføres i statlige og kommunale virksomheter, og er et viktig virkemiddel for DFØ for å dokumentere status for modenheten i innkjøps-Norge. Her spørres det om lederforankring, digitalisering, samfunnsansvar, miljø, prosess og om innovasjonspotensialet tas ut.

Ifølge DFØ kan mye tyde på at virksomhetene ser et større behov for kompetanse etter hvert som de blir mer profesjonelle og det stilles høyere krav til innkjøperne.

Resultatene brukes aktivt i DFØ, blant annet for å prioritere og videreutvikle kompetansetiltak, maler, verktøy og veiledere slik at de treffer der behovene og gevinstene er størst.

Modenhetsundersøkelsen er et viktig kunnskapsunderlag ikke bare for DFØ, men også for alle virksomhetene som deltar i undersøkelsen. Disse får tilgang på et eget dashboard hvor de kan sammenligne modenheten på anskaffelsesområdet i egen virksomhet med tilstanden i offentlig sektor generelt, eller med sammenlignbare virksomheter.

Lenke til Modenhetsrapport 2020:

https://www.anskaffelser.no/sites/default/files/modenhetsrapport_v4_2021.pdf