Nye oversikter på kommunedata.no

På kommunedata.no kan du blant annet se hvor effektiv din kommune er sammenliknet med andre kommuner.

Kommunedata gir informasjon om frie inntekter, produksjon og effektivitet i den enkelte kommune. Her finner du også informasjon om befolkningsutviklingen i kommunene og om framtidig tjeneste- og arbeidskraftbehov. Hensikten med Kommunedata er å gjøre data som kan bidra til god styring og planlegging mer tilgjengelig for den enkelte kommune.

Effektivitetsanalysen sammenholder mål på kommunenes tjenestetilbud med ressursbruken innen de samme tjenestene. Det er de store velferdstjenestene barnehage, grunnskole og omsorgstjenester som inngår i effektivitetsanalysen.

Senter for økonomisk forskning (SØF) lager årlige analyser av effektiviteten i de kommunale tjenestene. Resultatene for 2018–2019 er nå tilgjengelige på kommunedata.no. Analysene viser effektivitetsutviklingen over tid i landet som helhet og for enkeltkommuner. Slik kan kommunene bli bevisst på hvordan de bruker ressursene og hvilke resultater de oppnår. Slike analyser aldri vil kunne vise hele bildet og må suppleres med andre kilder, vurderinger og dypdykk basert på lokalkunnskap.

Det er nå også lagt ut oppdaterte tall på produksjon, befolkningsutvikling og tjenestebehov på kommunedata.no.

Det er nå også lagt ut oppdaterte tall på produksjon, befolkningsutvikling og tjenestebehov på kommunedata.no.

Produksjonsindeksen er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer. Indeksen gir et bilde av hvordan nivået på tjenesteytingen er i en kommune sammenlignet med andre kommuner.

Også kommunevise tall over historisk befolkningsutvikling og befolkningsframskrivinger fra Statistisk sentralbyrå er presentert. Man kan blant annet se på forholdet mellom antall personer i aldersgrupper der folk typisk arbeider, og antall personer i eldre aldersgrupper som typisk ikke arbeider.

Utviklingen i befolkningen gir også informasjon om behovet for tjenester framover i den enkelte kommune, både gjennom antall mottakere og behovet for årsverk.

Kilde: KMD

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/id2415955/