Nøkkeltall for KOSTRA – foreløpige tall

KOSTRA gir opplysninger om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter kultur, VAR, barnevern, sosialtjenester, helse og omsorg, skoler, plan, byggesak og miljø, samferdsel, tannhelse, barnehager og administrasjon og styring.

SSB har publisert foreløpige, ureviderte tall for 2020.

Brutto driftsutgifter for kommunene endte på 491,4 milliarder i fjor, mens de for fylkeskommunene, utenom Oslo, lå på 85,7 milliarder.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for kommunene og fylkeskommunene, og er for 2020 hhv. 2,5 og 5,4 prosent.

KOSTRA-statistikkene blir i stor grad berørt av endringene i kommune- og fylkesinndelingen fra 1. januar 2020. Sammenslåingen av kommuner og fylkeskommuner vil innebære brudd i tidsseriene i en stor del av KOSTRA-tabellene.

SSB har i samråd med KS besluttet at det ikke lages sammenslåtte tidsserier i KOSTRA i kommuneregnskapet for nye kommuner ved publiseringen av 2020-tall. Dette er begrunnet blant annet i regnskapsfaglige vurderinger.

Det er gjort en revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Grupperingen er oppdatert på bakgrunn av innrapporterte data for 2018, men er tilpasset kommunestrukturen som gjelder fra 2020.

Kilde: SSB

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/nokkeltall-for-kostra--448343