Ny veiledning – Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen

NKRFs styre har fastsatt en ny veiledning til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen.

Kontrollutvalget skal iht. koml. § 14-3 tredje ledd avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen. Uttalelsen skal oversendes til kommunestyret/fylkestinget med kopi til formannskapet/fylkesutvalget. Uttalelsen må foreligge før formannskapet/fylkesutvalget skal avgi sin innstilling til årsregnskapet og årsberetningen.

Fra og med regnskapsåret 2020 skal kontrollutvalgets uttalelse også omfatte årsberetningen. Det er opp til kontrollutvalget selv å bestemme hva uttalelsen skal inneholde. Verken loven eller forskriften stiller konkrete krav til hva uttalelsen skal inneholde, utover at den skal knytte seg til forhold i årsregnskapet eller årsberetningen og tilhørende revisjonsberetning.

Det følger imidlertid av bestemmelsen at kontrollutvalgets uttalelse skal inngå i grunnlaget for kommunestyrets/fylkestingets behandling av og vedtak om årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalgets uttalelsesplikt må ses i lys av dette, og uttalelsen skal således knytte seg til forhold ved årsregnskapet eller årsberetningen.

Kontrollutvalgets uttalelsesplikt må ses i lys av dette, og uttalelsen skal således knytte seg til forhold ved årsregnskapet eller årsberetningen.

Det primære utgangspunktet for kontrollutvalgets uttalelse vil dermed være de feil og mangler eller andre forhold som regnskapsrevisor har tatt opp i tilknytning til regnskapsrevisjonen, jf. koml. § 24-5 til § 24-8.

Kontrollutvalget har et ansvar for at det føres kontroll med økonomiforvaltningen. Dette kontrollansvaret gjelder økonomiforvaltningen generelt, og går utover kontrollen med selve årsregnskapene og årsberetningene som regnskapsrevisor har ansvar for. Kontrollutvalgets plikt til å uttale seg om årsregnskapene og årsberetningene innebærer ikke et krav om at kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens økonomiforvaltning generelt, utover det som gjelder forhold ved årsregnskapet eller årsberetningen.

I veiledningen drøftes hvilke momenter som kan inngå i kontrollutvalgets uttalelse, men også en del andre viktige forhold:

  • Relevante bestemmelser
  • Hvilke uttalelser avgis
  • Hvilke dokumenter inngår
  • Hvilke temaer som kan inngå i kontrollutvalgets uttalelse
  • Drøfting av øvrige temaer
  • Avslutning

Lenke til veiledning til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen:

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veiledning_-_Kontrollutvalgets_uttalelse_til_aarsregnskapet_og_aarsberetningen_210312.pdf