Veileder til kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften

Veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets merknader til de enkelte bestemmelsene i kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften.

Kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften utfyller kommunelovens bestemmelser om kontrollutvalg og revisjon, som i det vesentlige er regulert i kapitlene 23 og 24.

Forskriften erstatter tidligere Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004 og Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15. juni 2004.

Kommuneloven inneholder de fleste sentrale bestemmelsene om kontrollutvalget og revisjonen. Lovens bestemmelser er i liten grad gjentatt i den nye forskriften.

Kilde: KMD

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-til-kontrollutvalgs-og-revisjonsforskriften/id2838745/