Foto: Antonio Janeski / Unsplash

Rom for bedre samarbeid om kommunale og fylkeskommunale innkjøp

En ny utredning har kartlagt kommunesektorens samarbeid om innkjøp, og den viser at det er rom for forbedring.

Hvert år kjøper kommunesektoren inn varer og tjenester for mer enn 200 milliarder kroner. Det tilsvarer om lag 40 prosent av den samlede ressursbruken i sektoren.

En ny rapport utarbeidet for Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) av Oslo Economics, med Inventura og NIVI Analyse, viser hvordan samarbeid om kommunale og fylkeskommunale innkjøp er organisert. Ca. 70 prosent av landets kommuner deltar i til sammen 36 formaliserte, helhetlige innkjøpssamarbeid. I tillegg deltar kommuner og fylkeskommuner i andre typer samarbeid.

Formålet med utredningen er å kartlegge hvordan samarbeid om kommunale og fylkeskommunale innkjøp organiseres, belyse fordeler og ulemper ved de ulike samarbeidsformene og foreslå tiltak til hvordan samarbeid i kommunal og fylkeskommunal sektor kan forbedres.

Utredningen viser at innkjøpssamarbeid i kommunesektoren er gunstig for kommunene og fylkeskommunene som inngår i dem. Samarbeid gir særlig små kommuner tilgang på kompetanse som ellers kunne vært dyrt eller utfordrende å skaffe på egen hånd.

Rapporten gir anbefalinger for hvordan innkjøpssamarbeid kan bidra til bedre oppnåelse av målene for innkjøp i kommunesektoren:

  • Små kommuner bør som hovedregel delta i formaliserte, helhetlige samarbeid
  • Ved innkjøpssamarbeid bør kommunene og fylkeskommunene ha oppmerksomhet på kjente suksessfaktorer slik som felles behov og god kontraktsoppdeling
  • Kommuner og fylkeskommuner bør ha tilgang til ulike typer samarbeid. Hvilke typer samarbeid som er relevante avhenger blant annet av behov, leverandørmarked og tilgang til kompetanse og kapasitet
  • Nasjonale avtaler bør benyttes der dette er egnet
  • Nettverks- og veiledningsaktiviteten bør økes. Det er blant annet behov for økt kunnskap om eksisterende samarbeid og nærliggende innkjøpsmiljøer og tilgang til ulike typer informasjon og veiledning

Kilde: NFD

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rom-for-bedre-samarbeid-om-kommunale-og-fylkeskommunale-innkjop/id2839065/