Foto: Mika Baumeister / Unsplash

Finansiering av bredbånd – drift eller investering

En kommunes tilskudd til finansiering av bredbåndsutbygging kan ikke lånefinansieres og heller ikke finansieres over investeringsbudsjettet. Dette konkluderer KMD med i en uttalelse til Nærøysund kommune.

Kommunenes investeringsbudsjett og -regnskap omfatter i utgangspunktet kun utgifter til kommunens egne investeringer. Det vil si investeringer i anleggsmidler som kommunen eier selv. Tilskudd til andres investeringer kan kun belastes investeringsbudsjettet og -regnskapet i den grad de kan lånefinansieres.

Foruten tilskudd til investeringer i kirker og gravplasser, gjelder dette tilskudd som kan lånefinansieres etter reglene i kommuneloven § 14-16. Låneadgangen etter § 14-16 gjelder for det første tilskudd til andre kommuners investeringer i varige driftsmidler, forutsatt at investeringen gjelder et område hvor kommunene har et lovpålagt ansvar.

For det andre omfattes tilskudd til kommunale selskapers investeringer i varige driftsmidler, gitt at kommunen har en eierandel i selskapet, og kommuner og fylkeskommuner har bestemmende innflytelse i selskapet. Også her gjelder låneadgangen bare tilskudd til investeringer på et område der kommunene har et lovpålagt ansvar.

Departementet bemerker at selv om kommunene og dens innbyggere har stor nytte av bredbåndsutbyggingen, gir ikke forarbeidene til kommuneloven grunnlag for å tolke de aktuelle reglene utvidende (utover det som følger direkte av ordlyden).

Departementet konkluderer med at kommunene ikke har et lovpålagt ansvar for utbygging av bredbånd, og tilskudd til investeringer i bredbånd kan da ikke finansieres med lån etter kommuneloven § 14-16 andre ledd. Det innebærer at slike tilskudd til selskaper som forestår utbygging av bredbånd er en utgift til drift som ikke kan finansieres over investeringsbudsjettet, jf. § 14-9 første ledd. Dette gjelder selv om kommunen har en eierandel i selskapet og vilkåret om bestemmende innflytelse er oppfylt.

Les hele svaret til Nærøysund kommune fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD):

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2021/210325_Svar_fra_KMD_Finansiering_av_bredband_drifts_eller_investeringsbudsjettet.pdf