Foto: Kaleidico / Unsplash

Oppdatert veileder - Kommuneplanens arealdel

Veilederen om kommuneplanens arealdel er tenkt som et praktisk hjelpemiddel for kommunene.

Veilederen gir svar på vanlige spørsmål og problemstillinger, men er ikke uttømmende om planfaglige og juridiske problemstillinger.

Den har mange eksempler som vil være relevante for kommunens arealplanlegging og er oppdatert med lov- og forskriftsendringer siden forrige versjon fra 2012.

Veilederen bør brukes sammen med blant annet lovteksten, lovkommentaren, tolkningsuttalelser og departementets temaveiledere. Det foreligger også tematiske veiledninger fra flere fagmyndigheter. Informasjonen finnes på planlegging.no.

Lenke til KMDs veileder:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommuneplanens-arealdel/id2845096/