Kommunene samarbeider mer om krisehåndtering

Håndteringen av koronapandemien preget kommunenes beredskapsarbeid i 2020. Men pandemien har også ført til at kommunene samarbeider mer om krisehåndtering.

Det viser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) årlige kommuneundersøkelse.

Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet. De skal kartlegge risiko og sårbarhet, forebygge uønskede hendelser, og bygge opp beredskap og krisehåndteringsevne. Denne rollen er tydeliggjort gjennom bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Hensikten er å utvikle og styrke trygge og robuste lokalsamfunn.

Til tross for et krevende år, viser undersøkelsen at kommune-Norge jobber jevnt og godt for å oppfylle den kommunale beredskapsplikten. Utfordringen er, som tidligere år, å ha risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner som ikke er for gamle. Mange har også utsatt øvelser på grunn av pandemien.

Selv om man lærer mye av å håndtere hendelser, må øvelser ifølge DSB settes på dagsorden igjen når tiden tillater det. Ingen vet sikkert hva som rammer neste gang, men øvelser er viktig for å sikre systematisk læringsutbytte.

Selv om man lærer mye av å håndtere hendelser, må øvelser ifølge DSB settes på dagsorden igjen når tiden tillater det. Ingen vet sikkert hva som rammer neste gang, men øvelser er viktig for å sikre systematisk læringsutbytte.

Resultatene fra årets undersøkelse viser at kommunene samarbeider mer om krisehåndtering enn de har gjort tidligere. Det er en positiv utvikling både i samarbeidet mellom kommunene og i samarbeidet med andre beredskapsaktører. Kommunene melder også om tett og god oppfølging fra Statsforvalteren gjennom det siste året. Statsforvalteren har en viktig oppgave i å veilede og følge opp kommunene i deres arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

Utvalgte tall fra kommuneundersøkelsen 2020, som 80 prosent av kommunene har besvart:

  • 97 prosent oppgir at de har en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.
  • 97 prosent oppgir at de har en overordnet beredskapsplan.
  • 84 prosent oppgir at de har øvd overordnet beredskapsplan siste to år.
  • 81 prosent oppgir at de har utarbeidet mål for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.
  • 69 prosent oppgir at de har en plan for samfunnssikkerhet og beredskap.

Kilde: DSB

https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2021/kommunene-samarbeider-mer-om-krisehandtering/