Nytt fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk | GKRS

Styret har oppdatert veilederen til KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet, opphevet notatet Utdeling fra aksjeselskaper og innarbeidet notatet Forståelse av KRS 5 – presisering vedrørende pensjon som vedlegg til KRS nr. 5 Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil.

Veilederen til KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet er nå oppdatert i samsvar med standarden, som ble oppdatert i 2019. I forbindelse med oppdateringen er bestemmelsene i budsjett- og regnskapsforskriften § 2-8 om utbytte og uttak av kapital fra selskaper innarbeidet i standarden og veilederen. Notatet Utdeling fra aksjeselskaper er derfor opphevet.

Videre er, som ledd i arbeidet med gjennomgang og oppdatering av notater, notatet Forståelse av KRS 5 – presisering vedrørende pensjon innarbeidet som vedlegg i KRS nr. 5 Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil. Vedlegget omhandler den regnskapsmessige håndteringen ved endring av amortiseringsperiode for premieavvik fra full amortisering året etter, til amortisering over 7 år og omvendt.

Les også: Årsmeldingen for 2020 (GKRS)

Kilde: GKRS

https://www.gkrs.no/