Foto: Farzad Nazifi / Unsplash

Økt digitalisering som følge av koronapandemien

4 av 5 statlige virksomheter og kommuner har økt digitaliseringstakten i koronaperioden. Samme andel har også fått større IKT-utgifter i dette tidsrommet.

Pålegg om hjemmekontor, restriksjoner på reising og økt etterspørsel etter informasjon og tjenester på nett har hatt en rekke konsekvenser for bruken av IKT og digitalisering i offentlig sektor.

I årets SSB-undersøkelse om bruk av IKT i offentlig sektor ble det blant annet stilt spørsmål om hvilke konsekvenser koronapandemien har hatt for bruk av IKT og digitalisering i offentlig sektor. Blant spørsmålene som ble stilt var spørsmål om bruk av fjernarbeidsløsninger (hjemmekontor, digitale løsninger for møter og samarbeid), utvikling av digitale tjenester, digitaliseringstakten i virksomheten og kommunen og IKT-utgifter.

Andelen av kommuner og fylkeskommuner som sier de har hatt en økning i ulike digitaliserings- og IKT-aktiviteter som følge av koronapandemien, ligger i intervallet 75 - 100 prosent. Ikke uventet er økningen i bruken av fjernarbeidsløsninger som hjemmekontor. Mer enn 90 prosent av kommunene sier at de har økt denne bruken som følge av pandemien, mens samtlige av fylkeskommunene har gjort det samme.

Pandemien har medført større behov for gode digitale tjenester, noe som gjenspeiles i andelen som sier at den har ført til en økning i satsningen på å utvikle digitale tjenester. Alle fylkeskommunene sier de har hatt en økning i satsningen på å utvikle digitale tjenester, og ca. 75 prosent av kommunene sier det samme.

Undersøkelsen viser at koronapandemien har vært en pådriver for omstilling, og ca. 80 prosent av kommunene sier at den har ført til en økning i digitaliseringstakten i kommunen, mens alle fylkeskommunene sier det samme.

Undersøkelsen viser at koronapandemien har vært en pådriver for omstilling, og ca. 80 prosent av kommunene sier at den har ført til en økning i digitaliseringstakten i kommunen, mens alle fylkeskommunene sier det samme.

Blant de minste kommunene er det tilnærmet like mange som sier at digitaliseringstakten har økt som blant de største kommunene. Ca. 80 prosent av kommuner med under 2 000 innbyggere har økt digitaliseringstakten som følge av koronapandemien, mens andelen er ca. 88 prosent blant kommuner med minst 50 000 innbyggere.

Men økt satsning på IKT-bruk og digitalisering har også ført til økte IKT-utgifter. Ca. 80 prosent av kommunene sier at koronapandemien har ført til økte IKT-utgifter, mens 90 prosent av fylkeskommunene sier det samme.

På den annen side innebærer digitalisering et potensial for effektivisering. SSBs framtidige IKT-undersøkelser vil kunne vise om tiltakene som ble utløst av pandemien har medført en permanent økning i digitalisering, og i så fall på hvilke områder.

Kilde: SSB

https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/okt-digitalisering-i-offentlig-sektor-som-folge-av-koronapandemien