Lindesnes fyr – foto: Bjørn Bråthen

Sluttrapport fra prosjektet «Samordning i forhold til risiko‐ og vesentlighets­vurderinger» i Agder

Prosjektet har hatt en praktisk tilnærming, hvor formålet har vært å sikre en bedre dialog og koordinering med Statsforvalteren om gjennomføring av forvaltningsrevisjoner og tilsyn.

Prosjektet har fokusert på god informasjonsutveksling mellom kommunens egenkontroll og Statsforvalteren, og spesielt om risikovurderinger som ligger til grunn for forvaltningsrevisjoner og tilsyn. I tillegg har det vært et mål å styrke Statsforvalterens og andre statlige tilsynsmyndigheters kjennskap til den kommunale egenkontrollen.

Sluttrapporten dokumenterer de ulike fasene, oppsummerer evalueringen av prosjektet, og trekker frem de funn og anbefalinger som bør tas med videre i arbeidet med samordningen mellom kommunens egenkontroll og Statsforvalteren ved gjennomføring av risiko‐ og vesentlighetsvurderinger.

... og trekker frem de funn og anbefalinger som bør tas med videre i arbeidet med samordningen mellom kommunens egenkontroll og Statsforvalteren ved gjennomføring av risiko‐ og vesentlighetsvurderinger.

Prosjektet, som har pågått i perioden august 2019 til mars 2021, har vært et samarbeid mellom VETAKS – Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS, Statsforvalteren i Agder. Aust‐Agder Revisjon IKS og Agder Kommunerevisjon IKS.

Det har sitt utspring fra et mangeårig samarbeid gjennom Statsforvalterens tilsynsforum og kom i gang etter at aktørene lenge har hatt et sterkt ønske om å få til en bedre samordning og erfaringsutveksling i forbindelse med utarbeidelse av risiko‐ og vesentlighetsvurderinger.

Lenke til Sluttrapport – Samordning i forhold til risiko‐ og vesentlighetsvurderinger (mai 2021):

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2021/Sluttrapport_Samhandling_ROV_Agder_310521.pdf