Foto: Mari Helin / Unsplash

Utredning: Foretaksstraff og korrupsjon

Foreslår mer effektive regler mot korrupsjon etter evaluering av reglene om foretaksstraff og korrupsjon.

Advokat Knut Høivik har, på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet, evaluert reglene om foretaksstraff og korrupsjon.

Utredningen vurderer om det er behov for endringer i dagens korrupsjonsbestemmelser i straffeloven for å sikre at Norge ivaretar sine internasjonale forpliktelser. Et av spørsmålene som er vurdert, er hvilken tilknytning som kreves mellom lovbryteren og et foretak for å ilegge foretaksstraff.

Høvik foreslår å gjøre det tydeligere i loven at også indirekte korrupsjon ved bruk av mellomledd er straffbart. Han foreslår også at større virksomheter skal ha egne retningslinjer for antikorrupsjonsarbeid.

I utredningen vises det til at statistikken over rettskraftige korrupsjonsdommer i Norge viser at over halvparten, 32 av 60 saker, gjelder offentlig sektor. Av disse gjaldt 13 saker korrupsjon i kommunal sektor. Flere av de største korrupsjonssakene har skjedd i denne sektoren.

I forlengelsen av anbefalingen om regulatoriske krav til antikorrupsjonsarbeid i store virksomheter, mener Høivik det bør vurderes å innføre et særskilt påbud om å forebygge korrupsjon i offentlig sektor. Dette kan gjøres ved at den generelle bestemmelsen som foreslås i utredningen utvides til for eksempel å dekke alle virksomheter av en viss størrelse.

Et alternativ, for kommunal sektor, er å innta et krav om forebyggingsarbeid i kommuneloven kapittel 14 (Økonomiforvaltning), for eksempel som ny § 14-23.

Et alternativ, for kommunal sektor, er å innta et krav om forebyggingsarbeid i kommuneloven kapittel 14 (Økonomiforvaltning), for eksempel som ny § 14-23. Bestemmelsen kan da utformes på samme måte som forslaget om antikorrupsjonsarbeid i store foretak, for eksempel slik:

"Kommuner og fylkeskommuner skal sørge for at det utføres systematisk og forsvarlig antikorrupsjonsarbeid i deres virksomhet.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf."

Dersom et slikt påbud inntas i kommuneloven, vil tilsynet med at forpliktelsen oppfylles, ifølge Høivik måtte følge kommunelovens regler for egenkontroll og statlig kontroll og tilsyn.

Et annet forslag er å innføre et krav om subjektiv skyld for å kunne idømme foretaksstraff, som er i tråd med nyere avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Høivik foreslår også at forelegg mot bedrifter og andre virksomheter blir offentliggjort. Åpenhet om omfanget av bøter og bøtenivået kan ha en avskrekkende og holdningsskapende virkning på andre virksomheter.

Kilde: JBD