Kommuneproposisjonen 2022 og Revidert Nasjonalbudsjett 2021

Rundskriv H-3/21 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Rundskrivet redegjør for det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2022 og endringer i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner i 2021.

Lenke til Rundskriv H-3/21:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-321-kommuneproposisjonen-2022-og-revidert-nasjonalbudsjett-2021/id2863820/