Avdrag på videreutlån (startlån)

Det ikke er i strid med kommuneloven at en långiver stiller som vilkår for sine utlån at mottatte avdrag skal benyttes til avdrag på disse utlånene, konkluderer KMD med i en uttalelse.

Kommuneloven § 14-17 andre ledd, jf. § 14-18 tredje ledd, åpner for at mottatte avdrag på videreutlån kan brukes til å betale avdrag på lån til egne investeringer. Husbanken stiller imidlertid som vilkår ved utlån av startlån til kommunen, at mottatte avdrag og innfrielser på startlån ikke kan benyttes til andre formål enn nedbetaling av utlånet fra Husbanken til kommunen eller til nye startlån. Slike vilkår er til hinder for at kommunen kan benytte mottatte avdrag, herunder ekstraordinære innfrielser, til avdrag på andre innlån.

Etter Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering gir imidlertid ikke § 14-17 andre ledd kommunene en ufravikelig rett til å benytte mottatte avdrag fra videreutlån til nedbetaling av andre innlån.

Departementet bygger dette på at det i merknadene til bestemmelsen er presisert at avtalebetingelsene som kommunen har på sine innlån til videreutlån kan inneholde begrensninger på muligheten til å benytte mottatte avdrag til avdrag på andre innlån, jf. Prop. 46 L (2017-2018) kapittel 30 s. 394.

Departementet konkluderer også med at vilkåret om at mottatte avdrag skal benyttes til avdrag på Husbankens utlån, ligger innenfor Husbankens myndighet etter forskrift om lån fra Husbanken.

Lenke til KMDs svar av 10. juni 2021 til Statsforvalteren i Vestland om kommuneloven § 14-17 og § 14-18 – Avdrag på videreutlån (Husbanken - startlån):

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2021/210610_Svar_KMD_Koml_pgf_14-17_14-18_Om_avdrag_pa_videreutlan.pdf