Foto: Carl Campell / Unsplash

Vedlikeholdstilskuddet 2020 – sluttrapporteringen og videre bruk av tilskuddet

Ubenyttet tilskudd vil ikke bli krevd tilbakebetalt, men kan benyttes i 2021.

Det er resultatet etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gått gjennom sakene hvor revisor hadde merknader til kommunenes bruk av engangstilskuddet til vedlikehold og rehabilitering som ble gitt i 2020.

Som ett av tiltakene under Covid19-pandemien ble kommunesektoren gitt et øremerket tilskudd på til sammen 2,5 milliarder kroner. Tilskuddet skulle bidra til økt aktivitet i næringslivet, gjennom kjøp utover opprinnelig budsjett fra offentlig sektor.

Revisor skulle i tilknytning til kommunenes rapportering attestere at midlene ble brukt i tråd med kriteriene, jf. informasjon 2020/10 fra revisjonskomiteen (+). Departementet har gått gjennom sakene hvor revisor hadde merknader til kommunenes bruk. I alt omfatter dette rundt 50 kommuner og 50 mill. kroner.

For de fleste kommunene er det snakk om små beløp. Departementet uttaler at tilskuddet derfor ikke vil bli krevd tilbakebetalt i denne omgang, men kan benyttes til å finansiere prosjekter som var planlagt finansiert med tilskuddet, men av ulike årsaker ikke ble satt i gang i tide. Det kan også benyttes til ekstraordinære tiltak som settes i gang i 2021, og som kommer i tillegg til det kommunene normalt ville ha budsjettert og planlagt. De øvrige kriteriene i rundskriv H-4/20 vil fremdeles gjelde.

I noen av tilfellene hvor revisor har hatt merknader, har departementet vurdert at bruken likevel har vært i tråd med kriteriene. Dette gjelder bl.a. prosjekter hvor avtale ikke var inngått før årsskiftet, f.eks. grunnet prosedyrene i anskaffelsesreglementet, og utvidelse av eksisterende prosjekter. I slike tilfeller kan ubenyttet tilskudd benyttes til å finansiere de aktuelle prosjektene.

Der departementets vurdering er at bruken ikke var i tråd med kriteriene, må ubenyttet tilskudd i stedet brukes til nye prosjekter. Dette gjelder typisk tilfeller hvor tilskuddet har dekket merverdiavgift på tjenestekjøpene eller lønn til egne ansatte. Videre prosjekter som også har mottatt andre statlige tilskudd eller tilskuddet er gitt til virksomheter som ikke mottar kommunale driftstilskudd.

Kommunene skal rapportere til Statsforvalteren om bruken av resterende tilskudd. For kommuner hvor resterende tilskudd utgjør mer enn 500 000 kroner, vil det være krav om revisorattestasjon.

Lenke til KMDs brev av 7. juli 2021 – Vedlikeholdstilskuddet 2020 – sluttrapporteringen og videre bruk av tilskuddet:

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2021/210707_KMD_Vedlikeholdstilskuddet_2020_sluttrapporteringen_og_videre_bruk_av_tilskuddet.pdf