Foto: Thomas Jensen / Unsplash

Gebyr til Bodø for ulovlig direkte anskaffelse

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Bodø kommune et gebyr på 11 599 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse.

Bodø kommune gjennomførte i 2015 en begrenset anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale med én leverandør om kjøp av IKT-driftstjeneste, bredbåndstjenester, konsulenttjenester og tilhørende utstyr. Rammeavtalen ble inngått 3. januar 2017.

Klager anførte at kommunen hadde gjort en rekke endringer i rammeavtalen som hver for seg og samlet medførte at avtalen var vesentlig endret, og måtte likestilles med en ny kontrakt som skulle vært kunngjort.

KOFA kom for det første til at kommunens kjøp av kontorutstyr på rammeavtalen utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Rammeavtalen inneholdt ikke kontraktsvilkårene om pris, som avropsavtalene skulle inngås på grunnlag av.

Kommunens avrop på kontorutstyr kunne dermed ikke forankres i rammeavtalen, og utgjorde derfor en ulovlig direkte anskaffelse.

KOFA kom også til at avtalen var vesentlig endret ved at kommunen betalte for tjenester som vederlagsfritt skulle inngå i implementeringsprosjektet, og at kommunen betalte fullt vederlag for driftstjenesten før implementeringsprosjektet var godkjent.

For disse regelbruddene ble Bodø kommune ilagt et gebyr på ti prosent av anskaffelsens verdi.

KOFA kom videre til at avtalen var vesentlig endret ved at kommunen overførte driften av enkelte applikasjoner fra kommunens egen server (on premise) til å driftes på valgte leverandørs server (PaaS).

Denne delen av leveransen skjedde dermed på en annen måte enn det leverandørene hadde konkurrert om. Årsaken til endringen var at det oppsto problemer ved å drifte løsningen on premise, hvor noen systemeiere krevde endringer i driftsløsningen. Endringene innebar altså ikke bare at det ble introdusert en ny tjeneste som ikke kunne hjemles i avtalen, men medførte også en forenkling av tjenesteleveransen som fremdeles ble driftet on premise. Det var derfor av underordnet betydning at det bare var deler av applikasjonsdriften som ble overført til valgte leverandørs server.

For dette ble kommunen ilagt et gebyr på fem prosent av anskaffelsens verdi.

Bodø kommune ble på denne bakgrunn ilagt et samlet gebyr på 11 599 000 kroner.

KOFA har myndighet til å ilegge et gebyr opp til 15 prosent av kontraktens verdi, dersom KOFA finner at vilkårene for å ilegge gebyr er tilstede. Dette er det tjuefemte gebyret KOFA har ilagt siden nemnda fikk tilbake myndigheten 1. januar 2017.

Kilde: KOFA

https://www.klagenemndssekretariatet.no/klagenemda-for-offentlige-anskaffelser-kofa/gebyr-til-bodo-kommune-for-ulovlig-direkte-anskaffelse