Lang saksbehandlingstid i innsynssaker

På bakgrunn av en klagesak har Sivilombudet av eget tiltak undersøkt Trondheim kommunes saksbehandlingstid i innsynssaker.

Klagen til Sivilombudet gjaldt manglende behandling av et innsynskrav som var sendt til Trondheim kommune. Ved behandlingen av klagen fikk Sivilombudet i en telefonsamtale opplyst at kommunen hadde svært mange innsynskrav til behandling og at det for tiden var ca. to måneder lang saksbehandlingstid i innsynssakene.

Sivilombudet fant derfor grunn til å stille Trondheim kommune noen spørsmål om saksbehandlingstiden i innsynssaker generelt.

Utgangspunktet etter loven er at et innsynskrav skal vurderes konkret og selvstendig av organet som mottar det, og at kravet skal «avgjerast utan ugrunna opphald», jf. offentleglova § 29 første ledd. I Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) side 151 står det at «[d]ette vil seie så snart som praktisk mogeleg».

Sivilombudet har i en rekke tidligere uttalelser lagt til grunn at de fleste innsynskrav bør kunne behandles innen én til tre arbeidsdager, men at det i enkelte tilfeller kan ta lengre tid. Av NOU 2003:30 side 219-220 fremgår det at en saksbehandlingstid som overstiger åtte virkedager normalt vil måtte regnes som uakseptabel lang.

Undersøkelsen viste at kommunen har en normal saksbehandlingstid på rundt to måneder.

Sivilombudet undersøkte også om kommunen hadde igangsatt eller planlagt tiltak for å få ned eventuelle restanser. Etter Sivilombudets syn er saksbehandlingstiden uakseptabelt lang. Den lange saksbehandlingstiden kan ikke sies å være i tråd med kravet til behandling «utan ugrunna opphald», jf. offentleglova § 29 første ledd. Tiltakene som kommunen har iverksatt eller planlegger å iverksette synes ikke å være tilstrekkelige til å gjøre noe med situasjonen på kort sikt.

Kommunen bes derfor om å vurdere iverksettelse av ytterligere tiltak. Ombudet ber om tilbakemelding på utvikling i saken, herunder oppdaterte tall for restanser og gjennomsnittlig saksbehandlingstid innen 15. oktober 2021.

Kilde: SO

https://www.sivilombudet.no/uttalelser/trondheim-kommunes-saksbehandlingstid-i-innsynssaker/