Foto: Piret Ilver / Unpslash

Dokumentasjon av kontantsalg i kommuner og fylkeskommuner

Unntaket fra bruk av kassasystem for kontantsalg under G i en avgrenset virksomhet, jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 3-8, gjelder for hvert enkelt utsalgssted. Dette konkluderer Kommunal- og moderniseringsdepartementet med i et svar til NKRF.

Budsjett- og regnskapsforskriften § 3-8 åpner for at kommuner og fylkeskommuner kan unnlate å benytte kassasystem for dokumentasjon av kontantsalg som ikke overstiger tre ganger folketrygdens grunnbeløp (3G) i en avgrenset virksomhet.

NKRF stilte spørsmål med hvordan «avgrenset virksomhet» i unntaksbestemmelsen skulle forstås. KMD konkluderer med at avgrenset virksomhet skal forstås som hvert enkelt utsalgssted. Unntaket fra kravet til bruk av kassasystem for kontantsalg vil dermed gjelde for hvert enkelt utsalgssted med kontantsalg mindre enn 3G.

Benyttes unntaket skal kontantsalget dokumenteres etter reglene i bokføringsforskriften delkapittel § 5-4 så langt de passer. Dersom metodene for registrering og dokumentasjon nevnt i delkapittel § 5-4 ikke skulle passe, slår departementet fast at prinsippene i bokføringsloven § 4 uansett vil gjelde, jf. kommuneloven § 14-6 femte ledd. Det innebærer at kontantsalget skal være dokumentert på en måte som viser salgsinntektens berettigelse, jf. bokføringsloven § 4 nr. 6. Se også bokføringsloven § 10.

Lenke til KMDs brev av 23. august 2021 - Henvendelse om budsjett- og regnskapsforskriften § 3-8 Bokføring:

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2021/210823_Svar_fra_KMD_om_budsjett-_og_regnskapsforskriften_pgf_3-8_Bokforing.pdf