Korona har gitt tilbakegang i alle fylker

Bærum kommer best ut i NHOs Kommune-NM 2021, og foran Sola. Deretter følger Oslo og Trondheim. Fiskeri- og industrikommunen Austevoll er rangert nummer 5, før Stavanger og Bergen.

Kommuner som rangeres høyest er ifølge NHO typisk større by-, tettsteds, utdannings- og høyteknologikommuner, eller kommuner med betydelig innslag av oppdrettsnæring og energiproduksjon, i tillegg til enkelte reiselivskommuner.

Kommune-NM måler økonomisk bærekraft i landets kommuner gjennom utvalgte indikatorer på fem ulike områder: Kompetanse, arbeidsmarked, næringsliv, demografi og kommuneøkonomi. Og måler altså ikke hvor bra det er å bo i en kommune.

9 av 10 (316) kommuner hadde negativ utvikling på totalindikatoren fra 2019 til 2020. Småkommuner dominerer listen over kommuner som har hatt fremgang siste året. Dette gir imidlertid ikke grunnlag for å si at småkommuner har vært mindre berørt, ettersom mange småkommuner også er å finne blant kommunene som har gått mest tilbake. Blant store kommuner som har gått mest tilbake er Oslo, og en del omkringliggende storkommuner i Viken - Ullensaker, Ås og Lørenskog.

Hovedtyngden av de lavest rangerte kommunene finner vi i Nord-Norge og innlandskommuner på Østlandet.

Andelen sysselsatte i privat sektor gikk ned noe i alle fylker. Nedgangen skyldes at oppsigelsene som følge av koronakrisen i all hovedsak har kommet i privat næringsliv.

Oslo var fylket med høyest arbeidsledighet i 2020 (pr. november 2020). Oslo hadde samtidig høyest sysselsettingsandel, lavest sykefravær og lavest andel uføre av alle fylkene i 2020.

Det er relativt stabilt i toppen. Store regionale tettstedskommuner/byer som Sogndal og Tromsø har hatt fremgang. Oppdrettskommunen Frøya peker seg ut med særlig stor fremgang - 50 plasser opp siden 2014.

Det at en kommune eller et fylke kommer dårligere ut i rangeringen, betyr ikke nødvendigvis at utviklingen innenfor kommunen/fylket har vært negativ, men kan også komme av at andre har hatt mer positiv utvikling over tid.

Kilde: NHO

https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/kommune-nm/