Befolkningen i Norge har høyere tillit til myndighetene enn innbyggerne ellers i Europa har

Det viser de norske resultatene fra undersøkelsen "Global Corruption Barometer", som er gjennomført av Transparency International (TI) Norge.

TI Norge vurderer at det høye tillitsnivået i Norge er et gode som må forsvares gjennom kontinuerlig innsats. Samtidig må ikke det høye tillitsnivået bli en sovepute i antikorrupsjonsarbeidet. Blind tillit og overdreven tro på at korrupsjon skjer alle andre steder enn i Norge, utgjør i seg selv en korrupsjonsrisiko. Kritisk årvåkenhet trengs blant alle aktører i det norske samfunnet for å hindre at korrupsjon finner fotfeste.

Undersøkelsen viser at:

 • Befolkningen i Norge har høy tillit til myndighetene. Domstolene nyter høyest tillit – kommunene lavest.
 • Korrupsjon oppleves av de fleste i Norge som lite utbredt – men én av fem mener problemet er stort.
 • Nesten halvparten av de spurte sier at korrupsjonsnivået i Norge generelt sett er uendret det siste året, mens en av fem sier at det har økt.
 • En forholdsvis stor andel av de spurte gir uttrykk for en mistro til næringslivets forretningspraksis. Sju av ti mener at skatteunndragelse og/eller bruk av
  forbindelser i offentlige anbudsprosesser forekommer i næringslivet.
 • Det er svært få som oppgir at de har utnyttet personlige forbindelser i kontakten med offentlige tjenester det siste året. Ni av ti sier at de aldri har gjort det.
 • Svært få har opplevd press om å yte seksuelle tjenester til offentlige tjenestepersoner.
 • Nulltoleransen for korrupsjon står sterkt i den norske befolkningen og mange gir uttrykk for at den enkelte kan utgjøre en forskjell i kampen mot korrupsjon. Samtidig frykter så mange som fire av ti gjengjeldelser ved å varsle om korrupsjon.
 • Befolkningen i Norge oppfatter at myndighetene har vært åpne i pandemibekjempelsen.
 • Befolkningen i EU-landene oppfatter at korrupsjonsnivået er høyere enn befolkningen i Norge gjør. Tilliten til myndigheten er generelt lavere i EU-landene enn
  i Norge.

TI Norge mener det er grunn til å være på vakt når:

 • Hver femte innbygger betrakter korrupsjon hos myndighetene som et stort problem i Norge.
 • Tre av ti innbyggere tror bedrifter ofte betaler eller bruker forbindelser for å vinne offentlige kontrakter.
 • Hver fjerde innbygger mener at norske myndigheter ikke tar hensyn til folks synspunkter når de fatter beslutninger.
 • Halvparten av de spurte er enig i at den norske regjeringen i stor grad er styrt av et fåtall aktører som handler i egeninteresse.
 • Hver tiende innbygger mener at de fleste bedriftsledere og kommunale myndigheter er involvert i korrupsjon.
 • Hver åttende person som har vært i kontakt med NAV eller sykehusene, sier at de har benyttet personlige forbindelser for å oppnå tjenestene.
 • Nesten halvparten av de spurte i Norge frykter gjengjeldelser ved å rapportere om tilfeller av korrupsjon.

TI Norge avslutter undersøkelsen med følgende anbefalinger:

 1. Sørge for full åpenhet i alle beslutningsprosesser slik at befolkningens tillit og deltakelsesmulighet styrkes og det blir mulig å stille myndighetene til ansvar.
 2. Beskytte alle som avslører korrupsjon og styrke varslervernet.
 3. Forhindre utilbørlig påvirkning på beslutningsprosesser ved å skape full åpenhet om lobbyvirksomhet.
 4. Flere kommuner og fylkeskommuner må utvikle antikorrupsjonsprogrammer og formidle til innbyggere og leverandører hvordan antikorrupsjon praktiseres.
 5. Forsterke antikorrupsjonsarbeidet i private bedrifter ved å lage antikorrupsjonsprogrammer som sikrer høy integritet i alle prosesser.
 6. Redusere muligheten for korrupsjon i offentlige anskaffelser ved å innføre åpne registre over konkurranser og tildelinger.
 7. Håndheve brudd på korrupsjonslovgivning.
 8. Ansatte på alle nivåer i offentlig og privat virksomhet bør få obligatorisk opplæring i forebygging og respons på korrupsjon.

Kilde: TI Norge

http://transparency.no/2021/09/06/hoy-tillit-til-institusjonene-men-ikke-fri-for-korrupsjon/