Veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker

Formålet med den nye veilederen er å hjelpe kommunene med å utforme riktigere og likere gebyrer på byggesaksområdet.

Det skal også bli enklere for folk som skal betale byggesaksgebyr å forstå hva de betaler for.

I veilederen gis det råd og forklaringer om hvordan kommunene skal utarbeide selvkostregnskap og gebyrforskrift for byggesaksområdet.

Kommunene bestemmer selv nivået på byggesaksgebyrene. Loven sier kun at gebyret ikke kan være høyere enn de "nødvendige kostnadene" kommunen har for behandling av slike saker (selvkostprinsippet). Veilederen forklarer de rettslige rammene og kommunenes handlingsrom ved fastsettelse av gebyrer, og gir anbefalinger om utredning av selvkost.

Veilederen gjelder gebyrer i byggesaker. Mange av rådene og presiseringene som gjelder for byggesaksområdet vil likevel også ha relevans for planområdet.

Lenke til Veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker >>