Endringer i budsjett- og regnskapsforskriften på høring

Forslagene inneholder i hovedsak nye krav til noteopplysninger i kommuneregnskapet og justeringer i reglene for årsavslutningen, samt enkelte andre forslag.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) foreslår i høringen endringer i forskrift 7.6.2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

Det foreslås at endringene trer i kraft for inneværende regnskapsår, slik at endringene vil gjelde for årsavslutningen 2021.

Høringsfrist er 21. november 2021.

Lenke til høringsdokumentene:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endringer-i-budsjett-og-regnskapsforskriften-arsavslutningen-noteopplysninger-om-garantier-mv/id2873946/