Dokumentasjonskravene for merverdiavgiftskompensasjon i lys av GDPR

Finansdepartementet har avgitt tolkningsuttalelse om kravene til dokumentasjon for merverdiavgiftskompensasjon ved lovpålagte tjenester.

Departementets tolkningsuttalelse omhandler adgangen til å sladde sensitiv informasjon i tildelingsvedtakene og om muligheten for å legge fram en oppstilling fra kommunen istedenfor de enkelte vedtakene.

Lenke til Finansdepartementets tolkningsuttalelse av 13. oktober 2021 til EY:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-12-dokumentasjon/id2881383/