Utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam

I en prinsipputtalelse slår Skattedirektoratet fast at kommuner som hovedregel skal utstede salgsdokument for gebyr for tømming av slam fra slamavskiller snarest mulig og senest en måned etter at tømmingen er gjennomført.

Skattedirektoratet har likevel ingen innvendinger mot at kommuner behandler tømming av slam som en tjeneste som leveres løpende etter bokføringsforskriften § 5-2-4. Det presiseres at dersom tømming av slam anses som en tjeneste som leveres løpende, skal tømmingen faktureres senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, dvs. senest annen hver måned.

Kommunene får dermed en valgfrihet mellom å utstede salgsdokument ved levering av tømmetjenesten, eller fakturere løpende i perioden mellom hver tømming.

Lenke til Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 29. oktober 2021:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/utstedelse-av-salgsdokument-ved-tomming-av-slam/