Rapportering av årsregnskap til KOSTRA for regnskapsåret 2022

KMD har publisert veilederen til kontoplanen i KOSTRA for 2022. OPPDATERT 14.12.2021.

Hovedveilederen (oppdatert 14.12.2021) gir informasjon om og retningslinjer for inndelingen i funksjoner og arter (ressursbruken i kommunene) i regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Statsforvalteren og KMD svarer løpende på kontoplanspørsmål til veilederen.

Kontoplanveilederen utdyper innholdet i den obligatoriske kontoplanen for regnskapsrapporteringen til KOSTRA, jf. vedleggene til KOSTRA-forskriften § 5.

Departementet gjør i sitt brev av 5. november 2021 til kommunene og fylkeskommunen oppmerksom på at det kan bli publisert flere endringer i kontoplanveilederen for regnskapsåret 2022. Dette skjedde i brev av 14. desember 2021.

Kilde: KMD

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/regnskapsrapporteringen-i-kostra/id551573/