Ny dilemmasamling skal bidra til økt diskusjon om vanskelige etiske spørsmål

På den internasjonale antikorrupsjonsdagen lanserer det svenske Institutet mot mutor (IMM) en dilemmasamling med søkelys på antikorrupsjon og etiske spørsmål.

Det er ikke alltid like lett å vite hvordan man skal handle i situasjoner knyttet til fordeler eller etiske dilemmaer. Opplæring og diskusjoner er nødvendig på arbeidsplassen for at de ansatte skal føle seg trygge i å håndtere situasjoner riktig.

En viktig del av det forebyggende antikorrupsjonsarbeidet er å informere og trene sine ansatte. For virksomheter betyr dette kontinuerlig arbeid for å ta opp problemstillinger som er vanskelige å håndtere eller utgjør et dilemma for den ansatte. For å legge til rette for aktiviteter og støtte det forebyggende antikorrupsjonsarbeidet har IMM nå utviklet en dilemmasamling. Håpet er at private og offentlige virksomheter kan bruke øvelsene i samtaler og opplæring av ansatte.‎

‎Korrupsjon manifesterer seg på mange forskjellige måter. Som ansatt er det derfor lett å havne i gråsoner der det er vanskelig å vite hvordan man skal håndtere situasjoner som oppstår. Det etiske kompasset som alle ansatte trenger, må derfor alltid utfordres og oppdateres. Her må ledelsen være tydelige på hva som skal gjelde i situasjoner som kan oppstå i virksomheten. De må også ifølge IMM ta ansvar for å utdanne sine ansatte og ta opp vanskelige etiske spørsmål gjennom diskusjoner på arbeidsplassen‎.

‎Dilemmasamlingen omfatter situasjoner knyttet til ytelser, varsling, vennskap og ledelse av leverandører og mellommenn. Ved å diskutere og resonnere om situasjonene, kan ansatte bli tryggere på å vite hva som er rett eller galt. Det er også viktig at ledelsen har klare retningslinjer for hvordan situasjonen skal håndteres. Ansatte skal også føle seg trygge på å vite hvem de skal henvende seg til med spørsmålene sine.‎

‎Alle virksomheter må ifølge IMM tørre å ta opp vanskelige saker og ønske ansatte som ønsker å diskutere eller som slår alarm om uredelighet, velkommen. Det gir trygge medarbeidere og reduserer risikoen for å skape en taushetskultur, som gir grobunn for korrupsjon.‎

Lenke til IMMs "Dilemmasamling – ett verktyg i det förebyggande antikorruptionsarbetet för företag, organisationer och andra aktörer":

https://www.institutetmotmutor.se/wp-content/uploads/2021/12/IMM-Dilemmasamling.pdf