Kontrollutvalgsboka er oppdatert

Kommunaldepartementets veileder "Kontrollutvalsboka. Om rolla og oppgåvene til kontrollutvalet" foreligger nå i en oppdatert 3. utgave.

Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den enkelte kommune eller fylkeskommune. En velfungerende egenkontroll styrker innbyggernes tillit til kommunen og er viktig for å sikre effektiv og riktig bruk av ressursene.

Aktørene i egenkontrollen er kommunestyret, kontrollutvalget sammen med sekretariatet, kommunedirektøren og revisor. En god egenkontroll krever et godt samspill mellom disse. For at dette samspillet skal fungere, er det nødvendig at aktørene kjenner både sin egen og hverandres roller og har gjensidig respekt.

Målet med denne veilederen er å skape større forståelse for rollen og oppgavene til kontrollutvalget og å medvirke til et godt samspill mellom de ulike aktørene.

I veilederen gjør departementet rede for sin generelle forståelse av kommuneloven og de aktuelle forskriftene. Kommunene og fylkeskommunene har et selvstendig ansvar når de bruker loven, og for sine vedtak.

Første utgave av veilederen ble utarbeidet av Deloitte på oppdrag fra departementet. Denne tredje utgaven er oppdatert av departementet i samarbeid med Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og NKRF.

Denne tredje utgaven er oppdatert av departementet i samarbeid med Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og NKRF.

Siden den andre utgaven ble publisert i 2015, er det vedtatt ny kommunelov og nye forskrifter. Dette er innarbeidet i den nye utgaven. Også andre oppdateringer er gjort.

Departementet planlegger å gi ut en trykt utgave av Kontrollutvalgsboka over nyttår.

Lenke til 3. utgaven av veilederen "Kontrollutvalsboka. Om rolla og oppgåvene til kontrollutvalet":

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kontrollutvalsboka/id2893214/