Dårligere ytringsbetingelser for offentlig ansatte

Fire av ti offentlig ansatte sier at de risikerer å bli møtt med uvilje fra sjefen hvis de kommer med kritiske spørsmål om forhold på jobben, ifølge en ny spørreundersøkelse Fafo har gjennomført.

Denne undersøkelsen er del av et større prosjekt «Ytringer og varsling sett fra et arbeidsgiverperspektiv» som ferdigstilles i 2022. Prosjektet er finansiert av Fritt Ord og er del av Fritt Ords monitorprosjekt om status for ytringsfriheten i Norge.

Les også: Ytringer i arbeidslivet (Fritt Ord)

Andelen i undersøkelsen i 2021 er en større andel enn i 2016, og større enn i privat sektor. Videre svarer fire av ti offentlig ansatte at toppledelsen setter grenser for hva de kan uttale seg om, av hensyn til virksomhetens omdømme.

Arbeidstakerne ble spurt hvor stort spillerom de bør ha til å ytre seg offentlig, og hvor stort spillerom de faktisk har. Sammenlignet med tidligere undersøkelser finner Fafo en negativ utvikling. Ifølge Fafo tyder undersøkelsen på at arbeidstakeres ytringsfrihet er under press, og særlig for offentlig ansatte.

Ifølge Fafo tyder undersøkelsen på at arbeidstakeres ytringsfrihet er under press, og særlig for offentlig ansatte.

Tidligere undersøkelser har vist at offentlig ansatte vurderer sine ytringsbetingelser som dårligere sammenliknet med arbeidstakere i privat sektor. Det er også i offentlig sektor at retningslinjer for hvem som kan uttale seg til journalister, hva man kan si offentlig og bruk av sosiale medier, er mest utbredt.

Det er forskjeller i hvordan man vurderer hva slags spillerom man bør ha, og hva som er realiteten. Forskjellene mellom bør og har er mest markante blant ansatte i offentlig sektor.

Særlig stor er forskjellen når det gjelder spillerommet for å ytre seg offentlig om forhold på egen arbeidsplass: 46 prosent mener at spillerommet bør være svært eller ganske stort, mens 26 prosent svarer at de faktisk har svært eller ganske stort spillerom for å ytre seg offentlig om forhold på egen arbeidsplass.

Det har vært stor oppmerksomhet knyttet til arbeidstakeres ytringsfrihet i løpet av de siste årene. Dette kan ifølge Fafo ha påvirket arbeidstakernes vurderinger, uavhengig av sektor, i negativ retning. En annen forklaring kan være at arbeidstakere opplever et større press fra arbeidsgiverne, og særlig i det offentlige, til i større grad å styre omtalen av virksomhetene enn tidligere. En tredje forklaring kan være at stort tids- og kostnadspress for ledere i det offentlige, gjør at kritiske synspunkter som ytres internt og eksternt oppfattes som støy, og noe som forsinker arbeidet.

Kilde: Fafo

https://fafo.no/zoo-publikasjoner/item/ytringsfrihet-i-arbeidslivet-faktaflak