Foto: Nani Chavez / Unsplash

Anskaffelse av trygghetsalarmer – lånefinansiering

Kommunal- og distriktsdepartementet har i en ny uttalelse åpnet for at anskaffelse av trygghetsalarmer kan lånefinansieres etter kommuneloven § 14-15, dersom kommunen foretar en full utskifting av hele systemet for trygghetsalarmer mv., og forutsatt at anskaffelsen kan regnes som en fellesanskaffelse.

Etter kommuneloven § 14-15 første ledd kan investeringer i varige driftsmidler lånefinansieres. Låneadgangen forutsetter at et vesentlighetskrav er oppfylt. Det vil blant annet innebære at det ikke kan tas opp lån for å finansiere mindre eiendeler, bare fordi det er mange nok av dem.

Det følger av KRS 4 punkt 3.2 nr. 6 at anskaffelser av flere like eller likeartede eiendeler (fellesanskaffelser) kan vurderes samlet opp mot vesentlighetskriteriet når de enkelte eiendelene i anskaffelsen inngår i et samlet system med samme bruksformål, og det er naturlig å anskaffe eiendelene samlet.

Med fellesanskaffelse forstås her at anskaffelsen må bestå av alle (eller det alt vesentlige av) eiendelene som anskaffes for at bruksformålet skal kunne tilfredsstilles. Dette forutsetter at hver enkelt eiendel ikke er ubetydelig og har en levetid på minst 3 år.

Departementet har i to tidligere uttalelser fra 2004 og 2017, kommet til at anskaffelsen av trygghetsalarmene i de aktuelle sakene ikke var et lovlig låneformål etter daværende kommunelov. Dette var basert på at de enkelte trygghetsalarmene har lave enhetskostnader, og at loven er til hinder for å låne til mindre innkjøp.

Departementet legger samme lovforståelse til grunn i den nye uttalelsen, men legger til grunn at adgangen til å ta opp lån til trygghetsalarmer avhenger av hva som er den konkrete anskaffelsen. Anskaffelser av enkeltalarmer, som ved suppleringer eller enkeltutskiftinger, faller utenfor låneadgangen, da det ikke kan tas opp lån for å finansiere mindre eiendeler.

Anskaffelser som gjelder fullstendig utskifting til nytt system kan falle inn under låneadgangen forutsatt at den kan regnes som en fellesanskaffelse.

Anskaffelser som gjelder fullstendig utskifting til nytt system kan falle inn under låneadgangen forutsatt at den kan regnes som en fellesanskaffelse. I denne vurderingen er det ifølge departementet naturlig å trekke inn den nye digitale løsningen og ny sentral etc., utover kostnadene til den enkelte alarm.

Lenke til KDDs svar av 20. januar 2022 til Sør-Varanger kommune:

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2022/KDD_om_koml_14-15_anskaffelse_av_trygghetsalarmer.pdf