Status Kommune 2022

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkeskommunene våre?

KS samler status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer for sektoren på en del utvalgte områder. Publikasjonen Status Kommune kommer ut årlig og skal gi et oppdatert bilde av tilstanden.

For fjerde år på rad gir KS ut en helhetlig publikasjon som belyser utviklingen og utfordringene i kommunene og fylkeskommunene innenfor noen utvalgte samfunnsområder. Status Kommune 2022 består i år av 117 utvalgte indikatorer, i all hovedsak med lengre tidsserier. I denne publikasjonen, og den digitale kartløsningen som følger med, finnes et oppdatert bilde og nyttig kunnskap om status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer for sektoren.

Status Kommune 2022 gir et oppdatert bilde av tilstanden på områder som den økonomiske utviklingen, demografi, tjenesteproduksjon, arbeidsliv og lokaldemokrati, klima og miljø og digitalisering og innovasjon i kommuner og fylker. KS har også sett nærmere på noen utviklingstrekk i byer og tettsteder og omstillingskraft i næringsutviklingen. Oppfølgingen av FNs bærekraftsmål står sentralt, og KS viser hvilke av bærekraftsmålene de ulike kapitlene er relatert til. I tillegg inneholder årets utgave et nytt kapittel om kommunenes beredskapsarbeid med en analyse av koronahåndteringen.

Kildene er dels egne KS-undersøkelser, men KS har også i stor grad benyttet SSBs statistikker, KOSTRA, Innbyggerundersøkelsen til DFØ, Norsk Monitor og andre kilder.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/status-kommune-2021/status-kommune-2022/