Pensjonsforpliktelse og arbeidsgiveravgift i kommuneregnskapet

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har i brev til Østre Viken kommunerevisjon IKS uttalt seg om pensjonsforpliktelse og arbeidsgiveravgift i kommuneregnskapet.

For mange kommuner er beregnete pensjonsmidler større enn beregnet pensjonsforpliktelse ved utgangen av 2021, slik at beregningene fra pensjonsleverandøren viser netto pensjonsmidler (overdekning), i stedet for netto pensjonsforpliktelser (underdekning) som har vært det vanlige.

Dette har ført til spørsmål om hvorvidt det skal beregnes arbeidsgiveravgift av netto pensjonsmidler på samme måte som det beregnes arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser.

I en uttalelse av 27. april 2022 til Østre Viken kommunerevisjon IKS har KDD vurdert det slik at når pensjonsmidlene overstiger pensjonsforpliktelsene, skal verken pensjonsmidlene eller pensjonsforpliktelsen omfatte beregnet arbeidsgiveravgift av «overfinansieringen». Med andre ord skal det altså ikke beregnes arbeidsgiveravgift når det foreligger overdekning.

Lenke til KDDs brev "Pensjonsforpliktelse og arbeidsgiveravgift i kommuneregnskapet":

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2022/KDD_om_pensjonsforpliktelse_og_arbeidsgiveravgift_i_kommuneregnskapet_220427.pdf