Økokrims trusselvurdering 2022

I trusselvurderingen presenterer Økokrim det som forventes å bli de største truslene innenfor deres ansvarsområder de neste årene. Samtidig gis det et oppdatert kriminalitetsbilde og innblikk i forventet utvikling.

Effekt av trusselvurderinger er vanskelig å måle, men den bærende begrunnelsen for at Økokrim utgir trusselvurderinger innenfor sitt ansvarsområde er nettopp ønsket om å sette aktører i både offentlig og privat sektor i stand til å sette adekvate og proporsjonale tiltak i verk for å forebygge økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

I Økokrims trusselvurdering 2022 fremkommer det blant annet at:

  • Krigen i Ukraina vil påvirke trusselbildet også når det kommer til kriminalitet i Norge.
  • Utnyttelse av utenlandske arbeidere forekommer særlig i arbeidsintensive bransjer. Det er sannsynlig at kriminelle aktører vil forsøke å utnytte ukrainere og andre utenlandske og sårbare arbeidstakere til arbeid.
  • Høye kostnader ved miljøvennlig håndtering av avfall og resirkulering, kombinert med høy verdi på enkelte komponenter gjør det meget sannsynlig at både norske og utenlandske aktører vil profittere på ulovlig avfallshåndtering og eventuell videre omsetning av kasserte produkter.
  • Det er sannsynlig at både næringslivsaktører og private aktører vil begå grove og ulovlige naturinngrep gjennom graving, hogging, sprenging, masseutfylling og deponering av avfall.
  • Velferdsstaten er i stor grad finansiert gjennom skatter og avgifter på inntekt, forbruk og formue. Blant annet arbeidslivskriminalitet truer dette finansieringsgrunnlaget. Det er meget sannsynlig at svart avlønning og skjult omsetning vil fortsette å være utbredt på tvers av bransjer i arbeidslivet.
  • Det er sannsynlig at korrupsjonsrisikoen i kommunal sektor er størst i forbindelse med anbudsrunder. Etterforskning indikerer at korrupsjon kan pågå uoppdaget i flere år.
  • Kriminelle nettverk vil i økende grad benytte nye teknologiske løsninger til å begå økonomisk kriminalitet i årene fremover.
  • Nasjonale grenser har fått mindre betydning. Kriminalitet utført ett sted i verden kan få lokale konsekvenser et helt annet sted. Digitalisering av samfunnet og integrering av økonomier og arbeidsmarkeder er drivere for grensekryssende kriminalitet.
  • Statlige insentivordninger og anbudskonkurranser knyttet til det grønne skiftet vil meget sannsynlig blir utnyttet av norske og utenlandske aktører.
Det er sannsynlig at korrupsjonsrisikoen i kommunal sektor er størst i forbindelse med anbudsrunder.

Under overskriften "Korrupsjon i kommunal sektor" i trusselvurderingen skriver Økokrim blant annet:

Omfanget av korrupsjon i Norge er krevende å avdekke fordi det foregår i det skjulte, og de involverte personene risikerer alle straff for handlingen. Derfor er både mottaker og giver av bestikkelser eller andre fordeler interessert i å holde handlingen skjult.

Selv om avdekket korrupsjonsomfang i kommunal sektor er lite, viser etterforskning at det er sannsynlig at det foregår, og at slik kriminalitet kan pågå uoppdaget i flere år. Det er sannsynlig at korrupsjonsrisikoen er størst i forbindelse med anbudsrunder og tildeling av tillatelser.

Blind tillit og overdreven tro på at korrupsjon skjer andre steder enn i Norge utgjør i seg selv en korrupsjonsrisiko.

Norske kommuner preges av tette forbindelser hvor de ansattes økonomiske interesser og private relasjoner kan føre til interessekonflikter, habilitetsproblematikk eller i verste fall korrupsjon. Det har de senere årene blitt etterforsket flere korrupsjonssaker på administrativt nivå i kommunale etater, blant annet i tilknytning til offentlige anskaffelser.

Korrupsjon i kommuner oppstår ofte i forbindelse med reguleringsprosesser av eiendommer og landbruks-, natur- og friluftsområder under utbygging. De involverte partene har som oftest en gjensidig interesse av at det kriminelle forholdet ikke kommer frem.

Korrupsjonsfaren anses særlig til stede der privat og offentlig sektor møtes, som i offentlige anbudskonkurranser. Offentlige anskaffelser er et av de største risikoområdene for korrupsjon. Personlig gevinst og gevinst i form av å vinne anbudskonkurranser er motivasjon for korrupsjonshandlinger fra oppdragsgiver og leverandør.

Korrupsjon i kommunal sektor kan få alvorlige konsekvenser for både natur, næringsliv og befolkningens tillit til offentlig sektor.

Korrupsjon i kommunal sektor kan få alvorlige konsekvenser for både natur, næringsliv og befolkningens tillit til offentlig sektor.

Kilde: Økokrim

https://www.okokrim.no/oekokrims-trusselvurdering-2022.6527255-549307.html