Foto: Adi Goldstein / Unsplash

Forsøk på identitetstyveri fortsatt dominerende IKT-sikkerhetsproblem

Årets SSB-undersøkelse viser at mange aktører i offentlig sektor fortsatt blir utsatt for forsøk på identitetstyveri. Antallet kommuner som har vært rammet i løpet av de siste 12 måneder, har vokst siden 2020.

Stadig flere offentlige tjenester tilbys digitalt, og mer informasjon lagres digitalt. Det skaper nye utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet.

Årets SSB-undersøkelse om digitalisering og IKT i offentlig sektor viser at forsøk på identitetstyveri, eller phishing, og IKT-utstyr som har kommet på avveie fortsatt er de to mest utbredte IKT-sikkerhetsproblemene for offentlig sektor.

I kommunal sektor har nesten sju av ti kommuner registrert forsøk på identitetstyveri. Det er flere enn i 2020. Da svarte drøyt halvparten at de ble rammet. Omtrent to av ti kommuner rapporterer om tap av IKT-utstyr, og like mange om sammenbrudd i forbindelsen til internett eller andre eksterne nettverk. Begge andelene er nesten uendret fra 2020.

I årets undersøkelse svarer så mange som ni av de ti fylkeskommunene at de har vært utsatt for forsøk på identitetstyveri. Halvparten av fylkeskommunene oppgir å ha opplevd uautorisert tilgang til systemer eller data, og like mange at IKT-utstyr har kommet på avveie.

Sammenlikner man kommuner av ulik størrelse, finner man at de største kommunene har vært mer utsatt for IKT-sikkerhetsproblemer enn de minste. Andelen kommuner som melder forsøk på identitetstyveri, øker med kommunestørrelse.

Andelen kommuner som melder forsøk på identitetstyveri, øker med kommunestørrelse.

De minste kommunene er minst utsatt, snaut halvparten blant kommuner med under 2 000 innbyggere og seks av ti i gruppen med 2 000 - 4 999 innbyggere. Den samme andelen blant kommuner med minst 50 000 innbyggere, utgjør ni av ti kommuner.

Et liknende mønster viser undersøkelsen for andre IKT-sikkerhetsproblemer, bl.a. tap av IKT-utstyr, uautorisert tilgang til systemer eller data og angrep av typen «denial of service».

Ser man på sammenbrudd i forbindelsen til internett eller andre eksterne nettverk, er bildet annerledes. Kun én av ti kommuner med minst 50 000 innbyggere har vært rammet av dette. Andelen er enda lavere blant kommuner med 20 000 - 29 999 innbyggere, 3 prosent. De øvrige gruppene, inkludert de minste kommunene, har derimot vært mer berørt, omtrent to av ti kommuner i hver gruppe.

Kilde: SSB

https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/informasjons-og-kommunikasjonsteknologi-ikt/statistikk/digitalisering-og-ikt-i-offentlig-sektor/artikler/forsok-pa-identitetstyveri-er-fortsatt-det-mest-utbredte-ikt-sikkerhetsproblemet